โปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์นำ้ (APD)

โปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์นำ้ (APD)
โปรแกรมประยุกต์การคำนวณการให้อาหารกุ้งทะเล (Feed App)
โปรแกรมประยุกต์บันทึกรายการใช้อาหารกุ้งทะเล
โปรแกรมประยุกต์การบริหารจัดการข้อมูลกุ้งทะเล
โปรแกรมระบบการเฝ้าระวังแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลฟาร์มและโรงเพาะฟักเพื่อสนับสนุนการนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำ

คู่มือ

VDO การใช้งาน

โปรแกรมประยุกต์การคำนวณปริมาณการให้อาหารกุ้งทะเล ชนิดกุ้งขาว (Feed App)

สำหรับเกษตรกร
Quick guide ภาพรวมโปรแกรมประยุกต์การคำนวณปริมาณการให้อาหารกุ้งทะเล ชนิดกุ้งขาว
ตอนที่ 1 การลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม
ตอนที่ 2 การLog in เข้า FeedApp วางแผนให้อาหารกุ้งขาว
ตอนที่ 3 การลืมรหัสผ่าน
ตอนที่ 4 การใส่รูปภาพ
ตอนที่ 5 การกำหนดค่าเริ่มต้นการเลี้ยง
ตอนที่ 6 การสร้างบ่อใหม่
ตอนที่ 7 การลบบ่อ
ตอนที่ 8 ปริมาณอาหารวันนี้
ตอนที่ 9 บันทึกการให้อาหาร
ตอนที่ 10 แผนภูมิประวัติ
ตอนที่ 11 การลบประวัติการให้อาหาร
ตอนที่ 12 การเช็คยอดและประวัติ
ตอนที่ 13 การปรับขนาดและปริมาณ
ตอนที่ 14 ผลกระทบอุณหภูมิต่ออาหาร
ตอนที่ 15 การรายงานอัตราการเติบโต
ตอนที่ 16 การรายงานอัตราการรอด
ตอนที่ 17 การรายงานสรุปแผนการเลี้ยง
ตอนที่ 18 การจับกุ้งก่อนระยะ
ตอนที่ 19 การจับกุ้งเกินระยะ
ตอนที่ 20 การจับกุ้งตามระยะ
ตอนที่ 21 การรายงานสรุปประเมินผลการเลี้ยง

โปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD)

สำหรับเกษตรกร/ผู้ประกอบการ
ตอนที่ 1 Quick guide ภาพรวมการออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ
ตอนที่ 2 ผู้ประกอบการ (จสค.) เข้าสู่ระบบครั้งแรก และแสดงทะเบียนบ่อ
ตอนที่ 3 ลืมรหัสผ่าน
ตอนที่ 4 ประเภทการแจ้งเกิดกุ้งทะเล
ตอนที่ 5 การแจ้งเกิดนอเพลียส
ตอนที่ 6 ออกใบขายลูกพันธุ์ FAPD
ตอนที่ 7 การยืนยันรับซื้อ และกระจายลูกพันธุ์ลงบ่อ
ตอนที่ 8 ออกใบขายลูกพันธุ์ FAPD ทอดที่ 2
ตอนที่ 9 การออก APD ขายกุ้งเนื้อพร้อมแนบ FIF
ตอนที่ 10 การออก APD ทอดที่ 2
ตอนที่ 11 การออก APD ให้กับผู้ซื้อทอดสุดท้าย
ตอนที่ 12 การออก APD เพื่อขายกุ้งไปต่างประเทศ
ตอนที่ 13 การออกรายงานใบขาย (APD)
ตอนที่ 14 การยกเลิกใบขาย APD เมื่อผู้ซื้อปฏิเสธการรับ
ตอนที่ 15 รายงานการเปลี่ยนแปลง ย้ายบ่อ
ตอนที่ 16 การออก APD ขายกุ้งระยะพ่อแม่พันธุ์
ตอนที่ 17 การยืนยันรับซื้อพ่อแม่พันธุ์และเพิ่มทะเบียนพ่อแม่พันธุ์
ตอนที่ 18 การเพิ่มทะเบียนพ่อแม่พันธุ์
ตอนที่ 19 การตัดปริมาณน้ำหนักวัตถุดิบ
ตอนที่ 20 นิติบุคคล บริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล แก้ไขทะเบียน และแนบไฟล์
ตอนที่ 21 เกษตรกร/ผู้ประกอบการ บริหารจัดการ ข้อมูลส่วนบุคคล แก้ไขทะเบียน และ แนบไฟล์
ตอนที่ 22 เกษตรกร/ผู้ประกอบการแก้ไขและจัดเก็บไฟล์สำเนามาตรฐานที่ได้รับ
ตอนที่ 23 การเพิ่มทะเบียนผู้ซื้อ
ตอนที่ 24 การแจ้งเตือนล่วงหน้า วันหมดอายุทะเบียน ทบ. 2

สำหรับเจ้าหน้าที่
ตอนที่ 1 เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ตอนที่ 2 การยื่นคำขอเข้าใช้งานระบบ APD สำหรับเกษตรกร และผู้ประกอบการ
ตอนที่ 3 การยื่นคำขอเข้าใช้งานระบบ APD สำหรับเกษตรกร(จสค.)และผู้ประกอบการ (ทบ.2)
ตอนที่ 4 เจ้าหน้าที่ ออกรายงานฟาร์มจับสัตว์น้ำหมดบ่อ
ตอนที่ 5 เจ้าหน้าที่ ออกรายงานประวัติการออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ
ตอนที่ 6 เจ้าหน้าที่ออกรายงานสรุปข้อมูลการออก APD และผลผลิตรายฟาร์ม
ตอนที่ 7 เจ้าหน้าที่ออกรายงานสรุปข้อมูลการออก APD และผลผลิตรายอำเภอ
ตอนที่ 8 เจ้าหน้าที่ออกรายงานสรุปข้อมูลการออก APD และผลผลิตรายจังหวัด
ตอนที่ 9 เจ้าหน้าที่ออกรายงานสรุปข้อมูลการออก APD และผลผลิตรายภูมิภาค

โปรแกรมประยุกต์การบริหารจัดการข้อมูลกุ้งทะเล

สำหรับเจ้าหน้าที่
ตอนที่ 1 เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ผ่านมือถือ
ตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ผ่านคอมพิวเตอร์ (เหมือนตอนที่ 1 มุมมองผ่านมือถือ)
ตอนที่ 3 ลืมรหัสผ่าน

ตอนที่ 4.1.1 ออกรายงาน | Executive Report | รายงานผลผลิตกุ้งทะเล
ตอนที่ 4.1.2 ออกรายงาน | Executive Report | รายงานเฝ้าระวังน้ำและดิน
ตอนที่ 4.1.3 ออกรายงาน | Executive Report | รายงานเฝ้าระวังโรค
ตอนที่ 4.1.4 ออกรายงาน | Executive Report | รายงานเฝ้าระวังสารตกค้าง
ตอนที่ 4.1.5 ออกรายงาน | Executive Report | รายงานลูกพันธุ์กุ้งทะเล

ตอนที่ 4.2. ออกรายงาน | ระบบเฝ้าระวัง
ตอนที่ 4.3. ออกรายงาน | ฐานข้อมูลนำเข้าส่งออก+eFIF+FeedApp กุ้งกุลาดำ

ตอนที่ 4.4.1. ออกรายงาน | APD | รายงานผลผลิตรวม
ตอนที่ 4.4.2. ออกรายงาน | APD | รายงานผลผลิตลูกกุ้งทะเล
ตอนที่ 4.4.3. ออกรายงาน | APD | รายงานผลผลิตกุ้งทะเล
ตอนที่ 4.4.4. ออกรายงาน | APD | พยากรณ์คาดการณ์ผลผลิตกุ้งทะเล

ตอนที่ 4.4.5.1. ออกรายงาน | APD | วิเคราะห์ผลผลิตกุ้งทะเล | แหล่งที่มาพ่อแม่พันธุ์
ตอนที่ 4.4.5.2. ออกรายงาน | APD | วิเคราะห์ผลผลิตกุ้งทะเล | อัตรารอดจากนอเพลียสเป็นกุ้ง P
ตอนที่ 4.4.5.3. ออกรายงาน | APD | วิเคราะห์ผลผลิตกุ้งทะเล | อัตรารอดจากกุ้ง P เป็นกุ้งเนื้อ
ตอนที่ 4.4.5.4. ออกรายงาน | APD | วิเคราะห์ผลผลิตกุ้งทะเล | ผลผลิตตามขนาดบ่อ
ตอนที่ 4.4.5.5. ออกรายงาน | APD | วิเคราะห์ผลผลิตกุ้งทะเล | ผลผลิตตามขนาดบ่อเฉลี่ยกก./ไร่
ตอนที่ 4.4.5.6. ออกรายงาน | APD | วิเคราะห์ผลผลิตกุ้งทะเล | วิเคราะห์กำลังการผลิต

โปรแกรมประยุกต์การคำนวณปริมาณการให้อาหารกุ้งทะเล ชนิดกุ้งกุลาดำ (Feed App)

สำหรับเกษตรกร
Quick guide ภาพรวมโปรแกรมประยุกต์การคำนวณปริมาณการให้อาหารกุ้งทะเล ชนิดกุ้งกุลาดำ
ตอนที่ 1.1 ลงทะเบียน | ลงทะเบียนด้วย E-mail
ตอนที่ 1.2 ลงทะเบียน | ลงทะเบียนด้วย หมายเลขโทรศัพท์
ตอนที่ 1.3 ลงทะเบียน | เปลี่ยนรหัสผ่าน OTP
ตอนที่ 1.4 ลงทะเบียน | Login เข้าสู่ระบบ
ตอนที่ 2 การใส่รูปภาพ
ตอนที่ 4 การเพิ่ม/ลบบ่อเลี้ยง
ตอนที่ 3 กำหนดใส่ข้อมูลบ่อเลี้ยง
ตอนที่ 5 ปริมาณอาหารวันนี้/สรุปข้อมูลวางแผนการให้อาหารกุ้ง
ตอนที่ 6 บันทึกการให้อาหาร 10 วัน
ตอนที่ 7 ประวัติการให้อาหาร/การลบประวัติ
ตอนที่ 8 การเช็คยอและประวัติการเช็คยอ
ตอนที่ 9 ปรับขนาด ปริมาณ ระยะเวลา FCR
ตอนที่ 10 ผลกระทบอุณหภูมิต่ออาหาร
ตอนที่ 11.1 รายงานอัตราการเติบโต & อัตราการรอด | รายงานอัตราการเติบโตของกุ้ง
ตอนที่ 11.2 รายงานอัตราการเติบโต & อัตราการรอด | รายงานอัตราการรอดของกุ้ง
ตอนที่ 12.1 การจับ | การจับกุ้งก่อนระยะบางส่วน
ตอนที่ 12.2 การจับ | การจับกุ้งเกินระยะหมดบ่อ
ตอนที่ 12.3 การจับ | การจับกุ้งตามระยะเวลาเป้าหมาย
ตอนที่ 13 รายงานสรุปประเมินผลการเลี้ยง

โปรแกรมระบบการเฝ้าระวังแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

สำหรับเจ้าหน้าที่
Quick guide ภาพรวมโปรแกรมระบบการเฝ้าระวังแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ตอนที่ 1 ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่
ตอนที่ 2.1. ระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม | เพิ่มแผนงานงบประมาณ
ตอนที่ 2.2. ระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม | การสร้างใบสั่งงานสิ่งแวดล้อมน้ำและดิน
ตอนที่ 2.3. ระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม | บันทึกการปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อมน้ำและดิน
ตอนที่ 2.4. ระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม | เมนูผลการปฏิบัติงาน
ตอนที่ 2.5. ระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม | รายงานผลปฏิบัติงาน
ตอนที่ 2.6. ระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม | ระบบแจ้งเตือนคุณภาพสิ่งแวดล้อมน้ำและดิน
ตอนที่ 2.7. ระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม | ภาพรวมการเฝ้าระวัง
ตอนที่ 2.8. ระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม | เพิ่มกิจกรรมการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม
ตอนที่ 3.1. ระบบเฝ้าระวัง สารตกค้าง | สร้างใบสั่งงาน สารตกค้าง
ตอนที่ 3.2. ระบบเฝ้าระวัง สารตกค้าง | การปฏิบัติงาน สารตกค้าง

กิจกรรม

# วันที่ ชื่อหลักสูตร คุณสมบัติผู้เข้าอบรม จำนวนที่รับ เอกสารอบรม
1. 4 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น. การใช้งานโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (ระยะที่ 2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ผู้ประกอบการห้องเย็น 50 ดาวน์โหลด
2. 7 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น. การใช้งานโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (ระยะที่ 2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เจ้าหน้าที่ 50 ดาวน์โหลด
3. 8 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น. การใช้งานโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (ระยะที่ 2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เกษตรกร/ผู้ประกอบการ 50 ดาวน์โหลด
4. 10 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น. การใช้งานโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (ระยะที่ 2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เจ้าหน้าที่ 50 ดาวน์โหลด
5. 11 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น. การใช้งานโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (ระยะที่ 2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เกษตรกร/ผู้ประกอบการ 50 ดาวน์โหลด
6. 17 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น. การใช้งานโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (ระยะที่ 2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เจ้าหน้าที่ 50 ดาวน์โหลด
7. 18 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น. การใช้งานโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (ระยะที่ 2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เกษตรกร/ผู้ประกอบการ 50 ดาวน์โหลด
8. 28 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น. การใช้งานโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (ระยะที่ 2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เจ้าหน้าที่ 50 ดาวน์โหลด
9. 29 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น. การใช้งานโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (ระยะที่ 2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เกษตรกร/ผู้ประกอบการ 50 ดาวน์โหลด

ติดต่อ

ชื่อหน่วยงาน จังหวัด โทรศัพท์
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรุงเทพมหานคร 02-579-2422
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จันทบุรี 0-3943-3216-8
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา) ฉะเชิงเทรา 0-3943-3216-8
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2 (สมุทรสาคร) สมุทรสาคร 0-3485-7136
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 3 (สุราษฎร์ธานี) สุราษฎร์ธานี 0-7725-5288
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 4 (กระบี่) กระบี่ 0-7566-2059
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 5 (ภูเก็ต) ภูเก็ต 0-7651-0053
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) สงขลา 0-7431-1895
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี จันทบุรี 0-3932-0959
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง ระยอง 0-3865-5191
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี เพชรบุรี 0-3277-0750
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 0-3266-1398
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง ระนอง 0-7788-0907-9
ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นครศรีธรรมราช 0-7541-6180-1
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง ตรัง 0-7527-4077-9
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา พังงา 0-7649-0786-7
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี ปัตตานี 0-7333-0631-2
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส นราธิวาส 0-7353-8454

ติดตาม

Contact

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมงเกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจัตร กรุงเทพมหานคร


โทรศัพท์/โทรสาร : 0 22579 2422