โปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์นำ้ (APD)

โปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์นำ้ (APD)
โปรแกรมประยุกต์การคำนวณการให้อาหารกุ้งทะเล (Feed App)
โปรแกรมประยุกต์บันทึกรายการใช้อาหารกุ้งทะเล
โปรแกรมประยุกต์การบริหารจัดการข้อมูลกุ้งทะเล
โปรแกรมระบบการเฝ้าระวังแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลฟาร์มและโรงเพาะฟักเพื่อสนับสนุนการนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำ

บริการออนไลน์

คู่มือ

VDO การใช้งาน

FAQs

คู่มือ

 • เป็นโปรแกรมประยุกต์การวางแผนการให้อาหารกุ้ง โดยผู้เลี้ยงทำการบันทึกข้อมูลการให้อาหารกุ้งรายวัน จนกระทั่งจับขาย และสามารถปรับแผนการให้อาหารกุ้ง ให้ตรงต่อความต้องการ ได้เช่น การให้อาหารเพื่อให้โตเร็ว โดยมี ปริมาณอาหาร อุณหภูมิ ระยะเวลาในการเลี้ยงเป็นปัจจัย เป็นต้น <a class='a_download' target='_blank' href='https://apdsouth.fisheries.go.th/shrimp/download/คู่มือ_FeedAppManual2_ReleaseV1.pdf'><b> ดาวน์โหลดคู่มือ</b></a>

  Feed App

  เป็นโปรแกรมประยุกต์การวางแผนการให้อาหารกุ้ง โดยผู้เลี้ยงทำการบันทึกข้อมูล...

 • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting ndustry.

  Wall street

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting ndustry.

 • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting ndustry.

  Wall street

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting ndustry.

 • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting ndustry.

  Wall street

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting ndustry.

 • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting ndustry.

  Wall street

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting ndustry.

 • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting ndustry.

  Wall street

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting ndustry.

 • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting ndustry.

  Wall street

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting ndustry.

VDO การใช้งาน

กิจกรรม

# วันที่ ชื่อหลักสูตร คุณสมบัติผู้เข้าอบรม จำนวนที่รับ เอกสารอบรม
1. 4 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น. การใช้งานโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (ระยะที่ 2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ผู้ประกอบการห้องเย็น 50 ดาวน์โหลด
2. 7 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น. การใช้งานโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (ระยะที่ 2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เจ้าหน้าที่ 50 ดาวน์โหลด
3. 8 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น. การใช้งานโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (ระยะที่ 2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เกษตรกร/ผู้ประกอบการ 50 ดาวน์โหลด
4. 10 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น. การใช้งานโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (ระยะที่ 2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เจ้าหน้าที่ 50 ดาวน์โหลด
5. 11 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น. การใช้งานโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (ระยะที่ 2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เกษตรกร/ผู้ประกอบการ 50 ดาวน์โหลด
6. 17 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น. การใช้งานโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (ระยะที่ 2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เจ้าหน้าที่ 50 ดาวน์โหลด
7. 18 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น. การใช้งานโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (ระยะที่ 2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เกษตรกร/ผู้ประกอบการ 50 ดาวน์โหลด
8. 28 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น. การใช้งานโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (ระยะที่ 2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เจ้าหน้าที่ 50 ดาวน์โหลด
9. 29 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น. การใช้งานโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (ระยะที่ 2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เกษตรกร/ผู้ประกอบการ 50 ดาวน์โหลด

ติดต่อ

ชื่อหน่วยงาน จังหวัด โทรศัพท์
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรุงเทพมหานคร 02-579-2422
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จันทบุรี 0-3943-3216-8
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา) ฉะเชิงเทรา 0-3943-3216-8
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2 (สมุทรสาคร) สมุทรสาคร 0-3485-7136
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 3 (สุราษฎร์ธานี) สุราษฎร์ธานี 0-7725-5288
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 4 (กระบี่) กระบี่ 0-7566-2059
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 5 (ภูเก็ต) ภูเก็ต 0-7651-0053
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) สงขลา 0-7431-1895
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี จันทบุรี 0-3932-0959
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง ระยอง 0-3865-5191
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี เพชรบุรี 0-3277-0750
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 0-3266-1398
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง ระนอง 0-7788-0907-9
ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นครศรีธรรมราช 0-7541-6180-1
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง ตรัง 0-7527-4077-9
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา พังงา 0-7649-0786-7
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี ปัตตานี 0-7333-0631-2
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส นราธิวาส 0-7353-8454

ติดตาม

Contact

Leave a Message

Contact Us

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมงเกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจัตร กรุงเทพมหานคร


โทรศัพท์/โทรสาร : 0 22579 2422